ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

De internetgebruiker die een Product van Hockey Nation wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant”aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopsovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands,  in het Engels, naar keuze van de Klant.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Site toebehorende aan het bedrijf Hockey Nation, België. Hoewel de Site zich richt op België, Nederland, Luxemburg,  Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden alle diensten door Hockey Nation geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de Site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Hockey Nation of de Klant.

Afwijkingen hiervan dienen door Hockey Nation voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van Hockey Nation wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van Hockey Nation en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die Hockey Nation aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Hockey Nation engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Hockey Nation niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Hockey Nation op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In elk geval zal Hockey Nation de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle Producten die op de Site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Hockey Nation wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

Hockey Nation behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voorzover de Producten beschikbaar zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Hockey Nation haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij/zij dit op eenvoudig verzoek aanvragen via [email protected]

De Producten blijven de eigendom van Hockey Nation tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Hockey Nation.

In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bankcontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan Hockey Nation de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt Hockey Nation samen met Paypal. Paypal is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door Paypal gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. Hockey Nation heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Hockey Nation.

Hockey Nation houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Hockey Nation kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Hockey Nation, haar hostingpartner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant in de taal die de Klant gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

 

Levering aan huis of op het werk

Uw pakket wordt op de klassieke manier geleverd op een door u gekozen adres (thuis of op het werk). U ontvangt bij uw bestelling een bevestiging waarmee u uw pakket online kan volgen. Bent u afwezig, dan krijgt u een bericht dat de postbode is langsgeweest en uw pakket blijft 15 kalenderdagen ter beschikking in het afhaalpunt.

 

Levering in een afhaalpunt

Uw pakket wordt geleverd in een postkantoor of een Post Punt. U kunt bij uw bestelling kiezen uit meer 1.250 bpost-afhaalpunten. U kunt het pakket gedurende 15 kalenderdagen gaan ophalen in het afhaalpunt.U ontvangt bij uw bestelling een bevestiging waarmee u uw pakket online kan volgen. U wordt verwittigd zodra uw pakket beschikbaar is en krijgt een paar dagen later een herinnering als u het pakket dan nog niet heeft opgehaald.

 

Levering in een automaat

Uw pakket wordt geleverd in een bpost-pakkettenautomaat. Ze zijn alle dagen de klok rond geopend. U hoeft enkel op voorhand te registreren op www.bpack247.be , inschrijven is trouwens gratis. U kunt het pakket gedurende 5 kalenderdagen gaan ophalen in de pakketautomaat. U ontvangt bij uw bestelling een bevestiging waarmee u uw pakket online kan volgen. U wordt verwittigd zodra uw pakket beschikbaar is en krijgt een paar dagen later een herinnering als u het pakket dan nog niet heeft opgehaald.

 

Hoeveel bedragen de verzendingskosten?

 

Bestellingen vanaf 75 euro worden gratis geleverd.

Voor andere bestellingen gelden volgende tarieven (BPost):

 • België, Nederland, Luxemburg:                                    6 euro

 • Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk:                     10 euro

 • overige landen:                                                          contacteer ons

   

  De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

  Hockey Nation houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten.

   

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de Site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Hockey Nation op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Als een Klant Hockey Nation op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

Dit kan vanaf het moment dat de bestelling bij de Klant werd afgeleverd. Op dat ogenblik verandert de status van de bestelling naar ‘geleverd’. Alle bestellingen zijn steeds terug te vinden onder de rubriek ‘Mijn account' bij ‘ Mijn bestellingen’.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voorzover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de Klant Hockey Nation op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Hockey Nation is hiervan op de hoogte van zodra de Klant een email heeft gestuurd aan  ons i.v.m. een retourzending. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt).  Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is Hockey Nation niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

Om een retour te verzenden, kan de Klant eveneens gebruik maken van Bpost.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Hockey Nation. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon

Artikel 10 - Wettelijke garantie

Hockey Nation garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Hockey Nation De Klant dient in ieder geval Hockey Nation schriftelijk via e-mail op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum 14 dagen vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport of verkeerd gebruik.

Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht via [email protected]

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina, de foto’s, de afbeeldingen, video en muziek op de Site zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Hockey Nation. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Hockey Nation. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Hockey Nation zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Hockey Nation de mogelijkheid tot delen is voorzien.
Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

 

Artikel 12 - Verantwoordelijkheid

Hockey Nation kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Site zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

Hockey Nation kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Site.

Hockey Nation kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Hockey Nation aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Hockey Nation beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 

Artikel 13 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd tot beslechting van het geschil. 
Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 14 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Hockey Nation e-mail. 

Hockey Nation verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 15 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Hockey Nation kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Hockey Nation behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te deactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account”op de Site, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 16 - Privacybeleid - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Hockey Nation terug op de "privacy beleid"-pagina.